De zorgeloze ALL-IN zekerheid voor al uw foto apparatuur!

Veiligheid en bescherming voor 3 jaar is uw zekerheid

Wat kunt u verzekeren ?

Alle analoge en digitale camera‘s, camcorders, lenzen, printers, beamers, telescopen, flitsers en verrekijkers.


Waartegen is uw apparatuur verzekerd?

Uw toestel wordt beschermd tegen de volgende materiële schade (ook tijdens het reizen), bijvoorbeeld:

• Bedieningsfouten of schade door toedoen van derden
• Val-, stoot- en vloeistofschade welke niet gedekt wordt door de reguliere garantie
• Constructie-, materiaal- of ontwerpfout(en) na fabrieksgarantie
• Kortsluiting, piekspanning of overspanning
• Brand, bliksem, explosie
• Inbraak, diefstal, vandalisme
• Storm, hagel, vorst
• Diefstal uit het voertuig (mits het voertuig vergrendeld is en het apparaat niet van buitenaf zichtbaar is)

Diensten van het Foto-Groep service Totaal Plan

• Volledige schade afhandeling
• Overname van reparatiekosten zonder zelf te hoeven “voorschieten”
• Geen eigen risico
• Bij totaal verlies vervanging door een gelijkwaardig apparaat

Uw voordelen

• Uitgebreide bescherming welke verder gaat dan de wettelijke garantie
• Geen abonnement, geen opzegging vereist
• Direct verzekerd
• Geen tussentijdse verhoging van de premies

Premietabel Service Totaal Plan

Aanschafwaarde Premie

tot € 100,-   € 35,-
tot € 200,-   € 47,-
tot € 300,-   € 59,-
tot € 400,-   € 71,-
tot € 500,-   € 80,-
tot € 600,-   € 92,-
tot € 700,-   €104,-
tot € 800,-   €116,-
tot € 900,-   €122,-
tot € 1000,- €131,-
tot € 1250,- €155,-
tot € 1500,- €179,-
tot € 2000,- €215,-
tot € 2500,- €239,-
tot € 3000,- €287,-
tot € 3500,- €335,-
tot € 4000,- €371,-
tot € 4500,- €407,-
tot € 5000,- €431,-
>   €5000,- op aanvraag

Eenmalige premie voor 3 jaar met nieuwe apparatuur en 2 jaar voor gebruikte apparatuur.

Voorwaarden :

Verzekeringsvoorwaarden verzamelcontract GTV 40/0661/6706631 Tussen de firma RINGFOTO GmbH & Co. ALFO Marketing KG, Benno-Strauß-Straße 39, D-90763 Fürth (verzekeringnemer) en de firma Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, D-80802 München (verzekeraar) Is een verzamelcontract voor een electronicaverzekering voor analoge en digitale camera’s, beamers, camcorders, flitsapparaten, objectieven, printers, spottingscopen, telescopen en verrekijkers afgesloten. Met dit verzamelcontract sluit u zich aan als verzekerde als bedoeld in § 43 e.v. VVG (Duitse Wet Verzekeringscontracten) door betaling van een eenmalige premie. Als zijnde verzekerd geldt de vermelde analoge en digitale camera’s, beamers, camcorders, flitsapparaten, objectieven, printers, spottingscopen, telescopen en verrekijkers, overeenkomstig aan het koopbewijs van de RINGFOTO-dealer.

De dekking door de verzekering begint vanaf de datum van aankoop van uw nieuwe apparaat. Verzekerd is de materiële schade van het verzekerde object tegen een onvoorziene gebeurtenis door:

• bedieningsfouten, ondeskundig gebruik of opzet veroorzaakt door derden

• constructie-, materiaal- of gietfout

• kortsluiting, te hoge stroom- of overbelasting

• brand, blikseminslag, explosie

• diefstal d.m.v. braak, roof, vandalisme en kwaadwilligheid

• storm, hagel, vorst

• diefstal uit motorvoertuig, voor zover het motorvoertuig deugdelijk was afgesloten en het verzekerde object niet van buitenaf zichtbaar was.

De dekking door de verzekering geldt subsidiair bij elders bestaande verzekeringen (bv. uw inboedelverzekering). Geldigheidsgebied wereldwijd (uitgezonderd oorlogs- en crisisgebieden) Uitgesloten van dekking is / zijn:

• Normale gebruiks- of slijtageschade die de normale werking van het apparaat niet beïnvloedt.

• beschadigingen zoals krassen of deuken, beschadigingen van oppervlakken, kleurverlies etc. die niet tot een functiestoring leiden,

• beschadigingen door onoordeelkundige bewaring, gebruik resp. onvakkundige werking van het verzekerde object,

• beschadigingen door verwijtbaar diefstal. De verzekeringsdekking is verder niet van toepassing voor beschadigingen of functiestoringen door opzettelijk of grof nalatig gedrag van de koper.

Niet verzekerd zijn in het bijzonder beschadigingen door opzet, oorlogsgebeurtenissen, interne onlusten, kernenergie, nucleaire straling of radioactieve substanties, aardbevingen, alle in de ruimste zin van het woord alsmede normale gebruiksslijtage of veroudering. Dekking door de verzekering is niet van toepassing voor een verzekerd object dat door onachtzaamheid verloren gaat, vergeten of achtergelaten wordt. Toebehoren en reserveonderdelen evenals verbruiksgoederen en gevolgschade worden niet mee verzekerd.

Bij onvoorziene materiële schade vergoedt de verzekeraar de reparatie (gedeeltelijke schade) of bij vervanging (total loss) van het verzekerde object een gelijkwaardig nieuw apparaat tot de maximale waarde van het aanschafbedrag.

Het verzamelcontract is gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor de elektronicaverzekering Allianz ABE 2011, aangevuld met Algemene en Bijzondere Bepalingen en Overeenkomsten. Is een verzekeringnemer gerechtigd tot aftrek van voorbelasting, dan volgt de schadevergoeding zonder de wettelijk voorbelaste BTW. Mededelings- en opgaveplichten, zoals bv. adreswijzigingen. Wijziging van verzekeringsrisico, dienen ook door de verzekerde tegenover de verzekeraar bekend gemaakt te worden. Dit is van belang voor de verzekeringsondersteuning en de afhandeling. Gelieve in geval van schade het koopbewijs en dit verzekeringsbewijs bij de hand te houden. Neem telefonisch contact op met uw RINGFOTO-dealer. De complete schadeafhandeling wordt voor u geregeld. Opm: Bovenstaande is een vrije vertaling van het originele Sammelvertrag GTV 40/0661/6706631 Uit deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. De originele Duitstalige voorwaarden zijn onverminderd van kracht en leidend.