Totaal (incl. btw): € 0,00

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FOTO-GROEP BV VERSIE 2020  


Artikel 1: Definities 
Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product; Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Stichting Nederlandse Fotovakhandel een aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een vereenkomst van koop/verkoop, opdracht, aanneming van werk en/of huur; 

Overeenkomst op afstand: is eveneens een Overeenkomst, echter deze is tot stand gekomen via een door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand; 

Product: fotoapparatuur en goederen die direct en/of indirect hiermee verband houden en door Ondernemer wordt aangeboden, alsmede de reparatie, ontwikkeling, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen en het leveren van diensten zoals (foto)reportages. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en all Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument. 
2. Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tussen de Consument en de Ondernemer worden overeengekomen. 

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst 
1. Ieder aanbod van de Ondernemer is vrijblijvend, tenzij het tegendeel eruit blijkt. Een aanbod wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De Ondernemer heeft het recht ieder aanbod (tussentijds) te herzien en/of in te trekken middels een mededeling aan de Consument. 
2. Catalogi, brochures en/of andere promotionele en informatieve uitgave van de Ondernemer en/of de producent van een Product, maakt geen onderdeel uit van een Overeenkomst, tenzij dit schriftelijk door de Ondernemer is opgenomen in het aanbod. 
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer en is slechts geldig indien deze terstond dan wel binnen de gestelde termijn plaatsvindt en/of de aanvaarding na deze termijn ondubbelzinnig door de Ondernemer wordt geaccepteerd. 
4. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. 

Artikel 3: De prijs 
1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
2. Indien de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief. 
3. Wanneer binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd. 
4. Het derde lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. 

Artikel 4: Betaling 
1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling per factuur plaatsvindt dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de Ondernemer aan te wijzen rekening. 
2. Als betaling en/of levering in delen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. 
3. De Ondernemer is gerechtigd zijn prestatie op te schorten, zolang de Consument niet aan zijn verplichtingen voldoet. 
4. De Ondernemer heeft het recht van achterhouding van een Product (recht van retentie), wanneer de Consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. 
5. Wanneer de Consument zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, zullen de achterstallige bedragen worden verhoogd met 1,5% rente per maand en is de Consument een vergoeding van 15% verschuldigd over de achterstallige bedragen wegens buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 75,-. 
6. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten. 

Artikel 5 Levering, levertijd en risico 
1. Levering vindt plaats, door het Product in bezit te stellen aan de Consument, waarbij het risico op de Consument overgaat. 
2. Wanneer partijen een levertijd zijn overeengekomen, is deze ten aller tijden indicatief en niet bindend, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen. 
4. Overschrijding van een overeengekomen vaste levertijd door de Ondernemer rechtvaardigt de ontbinding van de Overeenkomst door de Consument, tenzij deze overschrijding niet  toerekenbaar is aan de Ondernemer. 
3. Het leveren van Producten die bij de Ondernemer ter ontwikkeling, reparatie en/of productie zijn aangeboden kan slechts plaatsvinden onder overlegging van een geldig afgiftebewijs.
4. Producten kunnen in de fysieke winkel worden afgehaald of in opdracht van de afnemer worden toegezonden. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 
1. De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het  tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden zoals bepaald in artikel 4. 
2. De Consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op eerste verzoek aan de Ondernemer te retourneren op straffe van een boete van € 100 per dag dat de Consument in gebreke blijft. Alle proces- en advieskosten verbonden aan het niet vrijwillig retourneren van een Product zijn voor rekening van de Consument. 
3. De Consument dient als goed huisvader zorg te dragen voor het Product dat hem onder  eigendomsvoorbehoud is geleverd, door het Product onder meer deugdelijk te verzekeren tegen beschadiging, verlies en diefstal. 

Artikel 7 Aanvaarding, reclame en garantie 
1. De Ondernemer garandeert dat het Product bij levering voldoet aan de Overeenkomst en van dusdanige deugdelijke kwaliteit is, die ervan mag worden verwacht. 
2. De Consument is bij de levering van het Product gehouden deze te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst voldoet. Door aanvaarding van het Product erkend de Consument dat het Product voldoet aan de Overeenkomst. 
3. De Consument dient terstond bij levering te reclameren, wanneer deze vermoedt dat het Product niet aan de Overeenkomst voldoet, waarna dit recht op uiterlijk zichtbare onregelmatigheden vervalt. 
4. Wanneer de Consument na aanvaarding van het Product, buiten de ruimte waar de levering heeft plaatsgevonden, zichtbare gebreken of afwijkingen van de specificaties ontdekt, worden deze vermoed na levering te zijn ontstaan, tenzij de Consument aannemelijk maakt dat dit gebrek reeds bij levering bestond en/of kon ontstaan. 
5. De Ondernemer: 
a. garandeert in het geval van levering van een nieuw en ongebruikt Product in originele verpakking gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering; b. garandeert in alle overige gevallen, zoals bij reparaties van een Product, de levering van een tweedehands en/of gebruikt Product of de vervaardiging van een product gedurende een termijn van één maanden de afwezigheid van gebreken; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
6. De Ondernemer staat niet in voor gebreken en de garantie op een Product vervalt wanneer na aflevering van het Product gebreken zijn ontstaan als gevolg van: 
a. ondeskundig gebruik, toepassing en/of gebruik voor doeleinden waarvoor het Product niet is bedoeld; 
b. onzorgvuldigheid van de zijde van de Consument en/of het nalaten van deugdelijk onderhoud van het Product en/of; 
c. veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht, waaronder begrepen reparaties door derden zonder toestemming van de Ondernemer. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 
7. De Ondernemer is niet gehouden en/of geeft bij Producten zoals bedoeld in lid 5 a van dit artikel, meer garanties af, dan de producent en/of leverancier van het Product zelf garandeert en/of accepteert, waarbij de Consument ten aller tijden recht heeft op uit de wet voortvloeiende garanties. 
8. Binnen de voorstaande garantie(termijnen) heeft de Consument recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd, mits de kosten voor herstel in redelijke verhouding staan ten opzichte van de prijs van het Product. Is dit laatste niet het geval, dan kan de Ondernemer besluiten de Overeenkomst te ontbinden, waarbij de Consument maximaal aanspraak kan maken op een (schade)vergoeding van ten hoogste de prijs van het Product. Indirecte schade wordt nimmer vergoed. 
9. Reclames die de Consument instelt, waarop geen recht op garantie bestaat en/of de garantieperiode is verstreken, zullen behandeld worden als een reguliere reparatie.

Artikel 8 Reparatiewerkzaamheden 
1. Een Overeenkomst van opdracht tot het repareren en/of aanpassen van Producten wordt 
door de Consument schriftelijk of mondeling gegeven aan de Ondernemer. 
2. Indien de Consument geen aanspraak (meer) heeft op garantie, zal de Ondernemer aan 
de Consument een raming verstrekken voor de te verrichten werkzaamheden, waaronder 
begrepen een schatting: 
a. van de aan de Overeenkomst verbonden kosten; 
b. van de termijn waarbinnen de Overeenkomst wordt uitgevoerd; 
c. van de verzend- en onderzoekskosten, die de Consument verschuldigd is ook indien 
reparatie en/of aanpassing niet plaatsvindt. 
3. Indien uit nadere inspectie blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zullen zijn dan 
geraamd, zal de Consument gevraagd worden of deze het Product voor de hogere prijs 
wil laten repareren. Tenzij anders overeengekomen is de Consument de onder lid 2 c 
genoemde kosten verschuldigd aan de Ondernemer. 
4. De geschatte termijn waarbinnen de Ondernemer raamde de Overeenkomst uit te kunnen 
voeren, bindt de Ondernemer niet. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan zal de 
Ondernemer de Consument een nieuwe termijn opgeven, zonder dat de Overeenkomst 
wordt ontbonden en/of de Ondernemer tot enige vorm van schadevergoeding is 
gehouden. 

Artikel 9: Verhaal van reparatiekosten op Product 
1. Wanneer de Consument, nadat hij deugdelijk door de Ondernemer in kennis is gesteld dat 
het aan hem afgegeven Product gereed ligt om af te halen, en de Consument hieraan 
gedurende zes maanden na de drie kennisgevingen daartoe, waarvan de laatste bij 
aangetekend schrijven, geen gehoor geeft, wordt de Consument geacht afstand te hebben 
gedaan van zijn eigendom ten aanzien van het betreffende Product en mag de 
Ondernemer het Product beschouwen als zijn eigendom. 
2. De Ondernemer is alsdan gerechtigd het Product te verkopen en alle door de Consument 
verschuldigde kosten uit de opbrengst te verhalen. 


Artikel 10 Intellectueel Eigendomsrecht 1.
Op de door de Consument gegeven opdracht aan de Ondernemer teneinde Producten te
leveren zijnde diensten, in de vorm van het verzorgen van reportages, fotografie ten 
behoeve van foldermateriaal etc. in de meest uitgebreide zin van het woord, rusten 
intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan de Ondernemer, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 
2. Hieronder vallen onder meer, doch niet uitstuitend de originele negatieven en/of 
elektronische beelddragers betreffende een uitgevoerde opdracht/Product. 
3. Het doel waarvoor de voorstaande opdracht de Consument wordt verstrekt, alsmede 
waarvoor het Product wordt gebruikt, zal vooraf tussen de partijen schriftelijk worden 
vastgelegd (licentie). 
4. Indien blijkt dat het Product toch een ander doel dient en/of door de Consument wordt 
gebruikt voor andere doeleinden en/of andere wijze dan vooraf was overeengekomen, 
dient de Consument aan de Ondernemer hiervoor een (brancheconforme) vergoeding te 
betalen en/of volledig schadeloos te stellen. 
5. De Consument vrijwaart de Ondernemer volledig ten aanzien van inbreuken op enig 
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden bij de uitvoering 
verstrekte opdracht en/of door de Consument aangeleverde (foto)materialen. 

Artikel 11 Algemene aansprakelijkheid 
1. De Ondernemer is tegenover de Consument slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg 
is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan 
personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering 
van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen. 
2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument 
uithoofde van enige Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot € 10.000,- per Overeenkomst of 
zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten en/of af te sluiten 
aansprakelijkheidsverzekeringen dekt. Deze uitsluiting ziet niet op gevallen waarin sprake is 
van opzet, grove schuld of de koop van een nieuw Product waarbij de Consument een beroep 
kan doen op de wettelijke productaansprakelijkheid. 
3. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van 
overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal, 
brand, werkstaking, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door 
toeleveringsbedrijven en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de 
Consument de schade dekt. 
4. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is de Ondernemer naar zijn keuze 
gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de 
overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de 
Consument de Ondernemer daartoe schriftelijk aanmaant, is de Ondernemer gehouden zich 
binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken. 
5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 
6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem 
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid rond fotomateriaal 
1. Aansluitend op artikel X is de Ondernemer niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge 
van het zoekraken, defect raken, verloren gaan etc. van enig fotomateriaal (waaronder te 
verstaan, doch niet uitsluitend film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, 
diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatie-dragend 
materiaal), dan wel voor enige andere schade welke is ontstaan aan enig fotomateriaal tijdens 
het proces van ontwikkelen en afdrukken, dan wel anderszins, ongeacht door welke oorzaak 
dan ook voornoemde schade is ontstaan. 
2. Indien enig fotomateriaal verloren is gegaan en/of beschadigd is tijdens het ontwikkelen en 
afdrukken, dan wel is beschadigd of zoek is geraakt, is de Ondernemer uitsluitend gehouden 
de Consument nieuw fotomateriaal aan te bieden van gelijke kwantiteit en kwaliteit als de 
Consument ter ontwikkeling c.q. uitvoering van de opdracht had aangeboden. De Consument 
dient hiertoe het bewijs van afgifte van het fotomateriaal dat is teniet gegaan, beschadigd 
dan wel zoek is geraakt, te overleggen aan de Ondernemer. De Consument heeft alsdan 
voorts recht op het gratis ontwikkelen en afdrukken van het betreffende fotomateriaal. 

Artikel 13 Ontbinding en opschorting 1.
In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door de Ondernemer ten 
gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van de Ondernemer, zal hij niet 
gehouden zijn tot enige schadevergoeding. 
2. Indien de Consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke 
voor hem uit enige met de Ondernemer gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in 
geval van faillissement, surséance van betaling of toepasselijkheid van de 
schuldsaneringsregeling c.q. beslag onder de Consument, wordt hij geacht van 
rechtswege in gebreke te zijn en is de Ondernemer gerechtigd zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat de Ondernemer tot enige schadevergoeding 
of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de Ondernemer verder toekomende 
rechten. 

Artikel 14 Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten 
1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige 
toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf en met de Ondernemer een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, 
uitgezonderd de artikelen X, Y en Z. 
2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op 
Zakelijke Wederpartijen. Onder Zakelijke Wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die 
functie de Ondernemer bevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te verkopen 
en/of te leveren (business-to-business). 


Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht 
1. Geschillen, voorvloeiend uit enige Overeenkomst tussen een Ondernemer en een 
Consument, kunnen ter vrije keuze van partijen eerst worden voorgelegd aan een 
onafhankelijke Geschillencommissie. Het reglement van deze Geschillencommissie is op 
te vragen bij de Ondernemer en/of het secretariaat van de Stichting Nederlandse 
Fotovakhandel of dienst website (www.snf-apeldoorn.nl). 
2. Wenst de Consument het geschil niet voor te leggen aan de Geschillencommissie, dan is 
de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van het geschil. Op deze 
Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 000000 op DATUM 2010 

© Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel 

Bijzondere artikelen inzake de huur en verhuur van Producten 
Artikel 16 Verhuur van Producten 
1. De Producten die bestemd zijn voor de verhuur bevinden zich op het moment dat de 
Overeenkomst wordt aangegaan en het Product wordt geleverd in goede staat. De artikelen 5, 
6 en 7 lid 1 t/m 4 zijn van overeenkomstige toepassing op deze Overeenkomsten en 
Producten. 
2. Het is de Ondernemer voorts niet toegestaan het gebruik van de gehuurde Producten om niet 
of tegen betaling (onderhuur) aan een derde af te staan. 
3. De Consument is gehouden de zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar 
eigendom van de Ondernemer te bewaren. 
4. De Consument is bij het einde van de Overeenkomst te allen tijde verplicht er zorg voor te 
dragen dat de gehuurde zaken zich in dezelfde goede staat bevinden als bij aanvang van de 
Overeenkomst. 
5. Andere zaken dan de door de Ondernemer verhuurde Producten zullen door de Ondernemer 
niet worden geaccepteerd. 
6. Indien de Consument niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst voldoet, 
komen de kosten van herstel en/of vervanging, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, ten 
laste van de Consument. 
7. De Consument is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het verloren gaan dan wel 
onherstelbaar of onbruikbaar geraken van de Producten, ongeacht de oorzaak daarvan.
De Ondernemer zal in dat geval aan de Consument een vergoeding in rekening brengen, welke 
vergoeding bij retour van de Producten wordt vastgesteld.
8. De Consument is verplicht schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de 
Ondernemer te melden. 
9. De Ondernemer heeft het recht te allen tijde de plaats of plaatsen te betreden waar de 
Producten zich bevinden en deze te doen onderzoeken. 
10. De Consument is gehouden zich strikt te houden aan het bepaalde in dit artikel, op straffe van 
een boete van € 100 per keer en/of dag dat de Consument hiermee in gebreke blijft. 

Artikel 17 Termijn, vergoedingen en waarborgen bij de verhuur van Producten 
1. De huurvoorwaarden, zoals prijs en huurtermijnen, worden vastgelegd in de 
Overeenkomst. De Producten moeten uiterlijk op de in de Overeenkomst vermeldde 
datum en tijdstip door de Consument worden geretourneerd. 
2. Indien geen schriftelijke verlenging van de in de Overeenkomst vermelde huurtermijn 
aanwezig is, kan de Consument zich nimmer op een rechtsgeldige verlenging beroepen. 
3. Indien de Consument het gehuurde Product niet op de in lid 1 bedoelde einddatum, heeft 
geretourneerd is deze een schadevergoeding verschuldigd, welke als volgt is gefixeerd: 
a. Bij overschrijding van de huurtermijn met maximaal twee dagen: een bedrag gelijk 
aan de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag 
dat de huurtermijn wordt overschreden; 
b. Bij overschrijding van de huurtermijn met meer dan twee dagen: een bedrag gelijk aan 
tweemaal de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de 
dag dat de huurtermijn wordt overschreden. 
Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van de Ondernemer tot het vorderen van 
volledige schadeloosstelling. 
4. Indien de Ondernemer dit verlangt, is de Consument verplicht als waarborg voor de 
nakoming van zijn verplichtingen uit voornoemde Overeenkomst een waarborgsom van de 
Consument te verlangen. De hoogte van de waarborgsom wordt per geval door de 
Ondernemer bepaald en dient vooraf door de Consument te worden voldaan. Deze 
waarborgsom ziet ook op eventuele verlengingen van de huurovereenkomst, alsmede 
wijzigingen daarvan. 
5. Ingeval de waarborgsom is aangesproken, dient de Consument op eerste verzoek van de 
Ondernemer voor aanvulling tot het volledige bedrag zorg te dragen. 
6. Ingeval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder de Consument 
is de nog te betalen huurvergoeding terstond opeisbaar en is de Consument verplicht per 
omgaande aan de curator, bewindvoerder of beslaglegger te melden dat de Ondernemer 
de eigenaar van de gehuurde Producten is. 
7. Indien de Consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor 
hem uit de met de Ondernemer gesloten Overeenkomst voortvloeien en de Ondernemer 
de Overeenkomst ontbindt, is de Ondernemer bevoegd de aan de Consument verhuurde 
Producten bij de Consument op te halen. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige 
toepassing. De Consument is alsdan verplicht tot onmiddellijke betaling van de nog te 
betalen (huur)vergoedingen.